Opptaksregelement

1.1 Fotografi – Lengde 2 år - 120 studiepoeng - Høyere Fagskolegrad

 • Alternativ 1 - Treårig videregående opplæring fortrinnsvis fra Medier og kommunikasjon, Medieproduksjon eller kunst og formgivningsfag.

 • Alternativ 2 - Tilsvarende eller tilstrekkelig realkompetanse. Søker må være 19 år eller eldre i opptaksåret.

Aktuell praksis og/eller relevant utdanning for realkompetansevurdering:

 • Foto/kunst arbeidspraksis og/eller annen relevant praksis som for eksempel: Egen fotografisk næring, fotokunstprosjekter, eiendomsfoto, pressefoto arbeid i avis eller militæret, avansert amatørfotograf, fotoklubbaktivitet.

 • Kurs og workshop fra hele eller deler av fagfeltet

 • Linjer/fag fra Videregående skole - Folkehøgskoler, Fagskoler, og andre norske eller utenlandske utdanninger med relevante fag.

1.2 Kunstfotografi - Lengde 1 år - 60 studiepoeng - Fagskolegrad

 • Alternativ 1 - Treårig videregående opplæring fra Medier og kommunikasjon, Medieproduksjon eller Design og håndverk

 • Alternativ 2 - Tilsvarende eller tilstrekkelig realkompetanse.

Aktuell praksis og/eller relevant utdanning for realkompetansevurdering:

 • Foto/kunst arbeidspraksis og/eller annen relevant praksis som for eksempel: Egen fotografisk næring, fotokunstprosjekter, pressefoto arbeid i avis eller militæret, avansert amatørfotograf, fotoklubbaktivitet.

 • Kurs og workshop fra hele eller deler av fagfeltet

 • Linjer/fag fra Videregående skole - Folkehøgskoler, Fagskoler, og andre norske eller utenlandske utdanninger med relevante fag.

2. GENERELLE OPPTAKSREGLER FOR ALLE STUDIERETNINGER

2.1 Portofolio

Alle søkere må levere portofolie/arbeidsprøver som inngår som dokumentasjon på tilfredsstillende faglig nivå. Portofoliovurderingen brukes også som rangerkriterium i søknadsprosessen. Krav til portofoliens innhold og omfang publiseres på hjemmesiden 4 mnd. før opptak.

2.2 Samtale

Etter vurdering av Formelle opptakskrav - Realkompetansevurdering og Portofolio må søkere som er vurdert som kvalifisert møte til samtale før endelig opptak. Samtalen inngår i rangeringskriteriene.

2.3 Rangeringskriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Portofolie med vekt på: Teknikk, kreativitet og kommunikasjon.

 2. Karakterer fra relevante fag vgo. eller annen utdanning, og/eller attester fra relevant praksis

 3. Samtale med vekt på fagforståelse, motivasjon og modenhet

Vurdering av karakterer/attester og Portfolio skjer etter følgende skala: meget bra – bra – nokså bra.

Samtale er en støtteprosess for søker til å begrunne sitt valg av portofolio og bidra med utfyllende informasjon til den skriftlige søknaden og portofolio. Gjennom samtalen skal søkeren gjøre rede for sine valg av arbeider i portofolio og begrunne disse. Søkerens motivasjon, innsatsvilje, modenhet og evne til å tenke kreativt vil være sentrale tema i samtalen. Det er også en arene for gjensidig utveksling av informasjon om studentens forventninger og skolens mål og tilbud. Samtalen skal bidra til avklaring av studentens forståelse for yrkesfeltets karakter og framtidige karrieremuligheter. Vurdering av samtalen har lav prioritet og får sjelden eller aldri avgjørende vekt så fremt portofolio og karakterer prioriterer til opptak. Dersom samtalen avdekker manglende forståelse for yrkesfeltets karakter, kan dette gi grunnlag for avslag. Studenten vil i så fall få en muntlig begrunnelse.

2.4 Innpass og Fritak

Norsk Fotofagskole kan innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme antall studiepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes innpassing for. Innpassing kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. Søkere med beståtte relevante/tilsvarende emner fra andre typer utdanning eller realkompetanse kan søke fritak for deler av studiet. Annen relevant utdanning/kompetanse er for eksempel utenlandsk utdanning, folkehøyskole, voksenopplæring, eller høyere utdanning på samme eller beslektet fagområde. Søknaden må inneholde dokumentasjon og søkers begrunnelse. Eksempler på dokumentasjon:

 • Vitnemål – Kursbevis – Attester

 • Portfolio/arbeidsmappe

 • Eventuell studieplan

 • Realkompetanse

Utgangspunktet for vurdering om innpassing eller fritak skal være læringsutbytte beskrivelsene for den aktuell utdanningen eller det aktuelle emnet og studiepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse det søkes om innpassing eller fritak for. Opptakskomiteen foretar en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon for å vurdere om søker har oppnådd samme faglige mål som kreves i forhold til gjeldende utdanningsplan. Søknad om innpassing og fritak må foreligge sammen med ordinær søknad for opptak. Søker har rett til å klage på skolens vedtak i henhold til kapittel - 6.2 Klageadgang. Klagefrist er 3 uker.

2.5 Opptak

Opptakskomiteen består av en lærer og studiets faglig ansvarlig. Opptakskomiteen fatter også vedtak om Innpass/Fritak. Søkere som tilbys plass føres på opptaksliste i prioritert rekkefølge. Den enkeltes plass på listen gjøres tilgjengelig etter forespørsel. Kvalifiserte søkere som ikke tildeles plass i første runde, føres på venteliste i prioritert rekkefølge. Løpende opptak før 15.april: Søkere som sender inn godkjent søknad før søknadsfrist og som får status som kvalifisert etter samtale, kan bli tilbudt plass før søknadsfrist. Søkere som tilbys studieplass gis skriftlig melding om dette innen 4 uker etter intervju. Svarfrist oppgis i brevet (ca. 2 uker). Akseptering av tilbudt studieplass skjer ved retur av underskrevet kontrakt og innbetaling av depositum på 1.500 kroner, før tilbudet er bindende. Endelig svar om opptak gis senest 20. mai.

Søkere som ikke oppnår studieplass, eller som ikke er kvalifisert, gis skriftlig beskjed om dette i samsvar med forvaltningslovens krav til begrunnelse. Svarbrevet skal spesifisere hvilke kriterier som ligger til grunn for avgjørelsen. Søker har rett til å klage på skolens vedtak i henhold til kapittel - 6.1 Klageadgang. Klagefrist er 3 uker.

Se Fagskoleloven