Endringer i Fagskoleloven §

Endringer i fagskoleloven har tredd i kraft, Fagskolepoeng blir erstattet med Studiepoeng.

Se retningslinjer for å erstatte eller komplementere vitnemål utstedt etter 1. august 2011 :

Informasjon til tidligere studenter av Norsk Fotofagskole

Fagskoleloven heter nå Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Den nye og justerte versjonen av loven trådte i kraft 01 juli 2018. Her er det flere endringer som løfter fagskolene og gir utvidede og bedre rettigheter til studentene. Fagskoler har nå benevnelsen «Høyere yrkesfaglig utdanning»

Hele lovteksten kan leses her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28

Det er nå vedtatt at det som tidligere var Fagskolepoeng nå blir Studiepoeng, slik som ved annen høyere utdanning. Endringen har tilbakevirkende kraft slik at dette også gjelder for studenter som har vitnemål fra oss med fagskolepoeng utstedt etter 1. august 2011. 1. år Kunstfotografi gir på det meste 60 Studiepoeng og Fagskolegrad. 2. år Fotografi gir på det meste 120 Studiepoeng og Høyere Fagskolegrad - om alle emner og eksamen er bestått.

Om du ønsker å benytte deg av muligheten til å endre ditt vitnemål har du to alternativer:

 1. Vår anbefaling og rimeligste tiltak for deg er å vise til rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet der dette er definert. Rundskrivet finner du som vedlegg her og kan legges ved ditt gamle vitnemål når du søker om f.eks opptak til nye studier.

 2. Du har også en rett til å få skrevet ut et nytt vitnemål som erstatter Fagskolepoeng med Studiepoeng. Denne retten varer til innen 31. desember 2020. Dette alternativet er en prosess med fastlagte prosedyrer og tilhørende gebyr. Alle fagskoler i landet med medlemskap i Forum for Fagskoler (de fleste i Norge), er bedt om å følge denne felles prosedyren. Prosessen blir da som følger:

  1. Studenten må først sende inn sitt originale vitnemål og betale gebyret. Gebyret er på kr. 1000. Vi sender faktura. Vår adresse : Norsk Fotofagskole. Mellomila 56, 7018 Trondheim.

  2. Bestilling av nytt vitnemål regnes som fremsatt når gammelt vitnemål er levert fagskolen og gebyr for utstedelse av nytt er betalt. Send kvitteringen din på e-post til post@fotofagskolen.no

  • Det beregnes en saksbehandlingstid på inntil to måneder fra bestilling av nytt vitnemål er fremsatt av studenten. Ofte vil dette kunne gå mye raskere.

  • Vi lager nytt vitnemål til deg med studiepoeng som sendes pr. post. Pass på å oppgi korrekt postadresse (da du trolig har flyttet siden du gikk her på skolen). Vi vil også sende deg en digital versjon i pdf-format.

  • Vi makulerer ditt gamle vitnemål og lagrer ditt nye i våre systemer.

Vedlegg til vitnemål med fagskolepoeng.